Search form

ยอห์น 20:8-9

8-9สาวก​คน​ตี้​มา​เถิง​ก่อน​ก็​ตวย​เข้า​ไป​ตัง​ใน เถิงแม้​ว่า​หมู่​เขา​ยัง​บ่เข้าใจ๋​ข้อ​พระคัมภีร์​ตี้​ว่า พระองค์​จะ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย แต่​เมื่อ​หมู่​เขา​หัน​ตึง​หมด​นี้ สาวก​คน​นั้น​ก็​เจื้อ​ตี้​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย 10แล้ว​สาวก​ตึง​สอง​คน​ก็​ปิ๊ก​ไป​บ้าน