Search form

ยอห์น 21:1

พระเยซู​มา​หา​สาวก​เจ็ด​คน

1หลัง​จาก​นั้น​พระเยซู​ก็​มา​หื้อ​หมู่​สาวก​หัน​แหม​เตื้อ​นึ่ง​ตี้​ทะเล​สาบ​ทิเบเรียส เรื่อง​เป๋น​จาอี้​คือ