Search form

ยอห์น 21:12

12พระเยซู​ก็​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “มา​กิ๋น​ข้าวงาย​กั๋น​เต๊อะ” หมู่​สาวก​บ่มี​ใผ​ก้า​ถาม​พระองค์​ว่า “ต้าน​เป๋น​ใผ” ย้อน​หมู่​เขา​ฮู้​แล้ว​ว่า​เป๋น​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า