Search form

ยอห์น 21:15

พระเยซู​อู้​กับ​เปโตร

15เมื่อ​หมู่​เขา​กิ๋น​ข้าวงาย​กั๋น​อิ่ม​แล้ว พระเยซู​ก็​อู้​กับ​ซีโมน​เปโตร​ว่า “ซีโมน ลูกบ่าว​ยอห์น​เหย ต้าน​ฮัก​เฮา​นัก​เหลือ​หมู่​นี้​ก่อ” เปโตร​ก็​ตอบ​ว่า “ครับ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า พระองค์​ก็​ฮู้​ว่า​เฮา​ฮัก​พระองค์” พระเยซู​เลย​สั่ง​เปโตร​ว่า “หื้อ​เลี้ยง​ลูก​แกะ​ของ​เฮา​เต๊อะ”