Search form

ยอห์น 21:17

17แล้ว​พระองค์​ก็​ถาม​เขา​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สาม​ว่า “ซีโมน ลูกบ่าว​ยอห์น​เหย ต้าน​ฮัก​เฮา​ก่อ” เปโตร​ฮู้สึก​เสียใจ๋​ตี้​พระองค์​ถาม​เขา​เถิง​สาม​เตื้อ​ว่า “ต้าน​ฮัก​เฮา​ก่อ” เขา​เลย​บอก​พระองค์​ว่า “องค์​พระผู้เป๋นเจ้า พระองค์​ก็​ฮู้​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​แล้ว พระองค์​ฮู้​ว่า​เฮา​ฮัก​พระองค์” พระเยซู​อู้​กับ​เขา​แหม​ว่า “หื้อ​เลี้ยง​แกะ​ของ​เฮา​เต๊อะ”