Search form

ยอห์น 3:14

14เหมือน​ตี้​โมเสส​ได้​ยก​ไม้เต๊า ตี้​มี​งู​ตองแดง​ขึ้น​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร​จาใด​ บุตรมนุษย์​ก็​จะ​ต้อง​ถูก​ยก​ขึ้น​จาอั้น​เหมือน​กั๋น