Search form

ยอห์น 3:16

16“ย้อน​ว่า​พระเจ้า​ฮัก​โลก​นี้​นัก​ขนาด จึง​หื้อ​พระบุตร​องค์​เดียว​ของ​พระองค์ เปื้อ​กู้​คน​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​พระบุตร​นั้น​จะ​บ่ฉิบหาย แต่​มี​จีวิต​นิรันดร์