Search form

ยอห์น 3:22

พิธี​บัพติศมา​ของ​ยอห์น​กับ​ของ​พระเยซู

22หลัง​จาก​นั้น พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​ก็​ปา​กั๋น​เตียว​ไป​ใน​แคว้น​ยูเดีย แล้ว​ก็​ย้าง​กั๋น​อยู่​ตี้​หั้น กับ​หื้อ​บัพติศมา​กับ​คน​ตังหลาย