Search form

ยอห์น 3:23

23ส่วน​ยอห์น​ก็​ก่ำลัง​หื้อ​บัพติศมา​อยู่​ตี้​หมู่บ้าน​อายโนน​ใก้​หมู่บ้าน​สาลิม ย้อน​ตี้​หั้น​มี​น้ำ​นัก​กับ​คน​ปา​กั๋น​มา​ฮับ​บัพติศมา