Search form

ยอห์น 3:31

ผู้​ตี้​ลง​มา​จาก​สวรรค์

31“ผู้​ตี้​ลง​มา​จาก​สวรรค์​ก็​เป๋น​ใหญ่​เหลือ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง ส่วน​คน​ตี้​มา​จาก​โลก​ก็​เป๋น​ของ​โลก อู้​ก้า​เรื่อง​ของ​โลก​เต้าอั้น แต่​ผู้​ตี้​ลง​มา​จาก​สวรรค์​นั้น​เป๋น​ใหญ่​เหลือ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง