Search form

ยอห์น 3:5

5พระเยซู​ก็​ตอบ​แหม​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ว่า ถ้า​ใผ​บ่ได้​เกิด​จาก​น้ำ​กับ​พระวิญญาณ ก็​จะ​เข้า​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​บ่ได้