Search form

ยอห์น 4:1

พระเยซู​อู้​กับ​แม่ญิง​จาว​สะมาเรีย

1พระเยซู​ฮู้​เรื่อง​ตี้​หมู่​ฟาริสี​ได้​ข่าว​ว่า “พระเยซู​มี​สาวก​กับ​หื้อ​บัพติศมา​นัก​เหลือ​ยอห์น”