Search form

ยอห์น 4:10

10พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “ถ้า​เจ้า​ฮู้​ว่า​พระเจ้า​จะ​หื้อ​อะหยัง​กับ​เจ้า​พ่อง กับ​ฮู้​ว่า​คน​ตี้​ขอ​น้ำ​เจ้า​เป๋น​ใผ เจ้า​ก็​จะ​ขอ​จาก​เขา แล้ว​เขา​คน​นั้น​ก็​จะ​หื้อ​น้ำ​ตี้​หื้อ​จีวิต​กับ​เจ้า”