Search form

ยอห์น 4:47

47เมื่อ​ข้าราชก๋าน​คน​นั้น​ได้​ยิน​ว่า​พระเยซู​ลุก​จาก​แคว้น​ยูเดีย​มา​แคว้น​กาลิลี เขา​ก็​ฟั่ง​ไป​อ้อนวอน​ขอ​หื้อ​พระองค์​มา​ฮักษา​ลูกบ่าว​ของ​เขา​ตี้​ก่ำลัง​จะ​ต๋าย​แล้ว