Search form

ยอห์น 5:21

21เหมือน​กับ​ตี้​พระบิดา​เยียะ​หื้อ​คน​ต๋าย​แล้ว​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย พระบุตร​ก็​จะ​หื้อ​จีวิต​กับ​ใผ​ก็​ได้​ตี้​พระองค์​ใค่​โผด​หื้อ​เหมือน​กั๋น