Search form

ยอห์น 5:24

24“เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า คน​ตี้​ฟัง​กำ​เฮา​และ​เจื้อ​วางใจ๋​พระองค์​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา เขา​ก็​มี​จีวิต​นิรันดร์ กับ​จะ​บ่ถูก​ตัดสิน​ลงโต้ษ ย้อน​ว่า​เขา​ได้​ป๊น​จาก​ความ​ต๋าย ไป​มี​จีวิต​นิรันดร์​แล้ว