Search form

ยอห์น 5:25

25เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า เวลา​นั้น​ก็​ใก้​มา​แผว บ่าเดี่ยวนี้​ก็​มา​แผว​แล้ว​ตวย​ตี้​คน​ต๋าย​จะ​ได้​ยิน​เสียง​พระบุตร​ของ​พระเจ้า คน​ตี้​ได้​ยิน​แล้ว​เจื้อฟัง ก็​จะ​มี​จีวิต​นิรันดร์