Search form

ยอห์น 5:29

29แล้ว​ปา​กั๋น​ออก​มา​จาก​อุโมงค์​ฝังศพ คน​ตี้​เยียะ​ดี​ก็​เป๋น​ขึ้น​มา​เปื้อ​ฮับ​จีวิต​นิรันดร์ คน​ตี้​เยียะ​บ่ดี​ก็​จะ​เป๋น​ขึ้น​มา​เปื้อ​ถูก​ตัดสิน​ลงโต้ษ