Search form

ยอห์น 5:45

45บ่ต้อง​กึ๊ด​ว่า​เฮา​จะ​ฟ้อง​หมู่​ต้าน​ต่อหน้า​พระบิดา หมู่​ต้าน​หวัง​จะ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​โดย​เจื้อ​ฟัง​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส แต่​โมเสส​คน​เนียะ จะ​เป๋น​คน​ฟ้อง​หมู่​ต้าน