Search form

ยอห์น 6:27

27บ่ถ้า​เยียะ​ก๋าน​เปื้อ​ของกิ๋น​ตี้​เน่า​บูด​ได้ แต่​หื้อ​เยียะ​ก๋าน เปื้อ​ของ​กิ๋น​ตี้​อยู่​ได้​จ๋น​เถิง​จีวิต​นิรันดร์ บุตรมนุษย์​จะ​เป๋น​คน​หื้อ​ของกิ๋น​นั้น​กับ​หมู่​ต้าน ย้อน​ว่า​พระเจ้า​พระบิดา​หื้อ​สิทธิ​อำนาจ​กับ​บุตรมนุษย์​ตี้​จะ​เยียะ​จาอี้​ได้”