Search form

ยอห์น 6:32

32พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า บ่ใจ้​โมเสส​ตี้​หื้อ​ของกิ๋น​จาก​สวรรค์​นั้น​กับ​ต้าน แต่​เป๋น​พระบิดา​ของ​เฮา​ตี้​หื้อ​ของกิ๋น​ตี้​แต๊​จริง​จาก​สวรรค์​กับ​หมู่​ต้าน