Search form

ยอห์น 6:39

39ความ​ต้องก๋าน​ของ​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา​ก็​คือ ฮักษา​กู้​คน​ตี้​พระองค์​หื้อ​เฮา​ไว้​บ่หื้อ​หาย​ไป​สัก​คน​เดียว และ​เยียะ​หื้อ​คน​หมู่​นั้น​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย ใน​วัน​สุดต๊าย