Search form

ยอห์น 6:40

40ย้อน​ว่า​พระบิดา​ต้องก๋าน​หื้อ​กู้​คน​ตี้​หัน​พระบุตร​กับ​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระองค์​นั้น​ได้​ฮับ​จีวิต​นิรันดร์ และ​เฮา​จะ​เยียะ​หื้อ​เขา​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ใน​วัน​สุดต๊าย”