Search form

ยอห์น 6:51

51เฮา​เป๋น​ของกิ๋น​ตี้​หื้อ​จีวิต​เซิ่ง​ลง​มา​จาก​สวรรค์ ถ้า​ใผ​คน​ใด​กิ๋น​ของกิ๋น​นี้ เขา​จะ​มี​จีวิต​นิรันดร์ ของกิ๋น​นี้​ก็​คือ​เนื้อหนัง​ของ​เฮา ตี้​เฮา​จะ​หื้อ​คน​ใน​โลก​เปื้อ​มี​จีวิต​นิรันดร์​ได้”