Search form

ยอห์น 6:53

53พระเยซู​ก็​อู้​กับ​เขา​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ถ้า​หมู่​ต้าน​บ่ได้​กิ๋น​เนื้อหนัง​และ​กิ๋น​เลือด​ของ​บุตรมนุษย์ ต้าน​ก็​บ่มี​จีวิต​นิรันดร์