Search form

ยอห์น 6:68

68ซีโมน​เปโตร​ก็​บอก​พระองค์​ว่า “ถ้า​เฮา​เลิก​ติดต๋าม​พระองค์ แล้ว​จะ​หื้อ​เฮา​ไป​ติดต๋าม​ใผ​แหม พระองค์​มี​กำ​ตี้​หื้อ​จีวิต​นิรันดร์