Search form

ยอห์น 7:12

12คน​ตังหลาย​ตี้​อยู่​ตี้​หั้น​ก็​ปา​กั๋น​ซูบซาบ​เรื่อง​พระองค์​กั๋น​ขนาด พ่อง​ก็​ว่า “เขา​ก็​เป๋น​คน​ดี​ลอ” พ่อง​ก็​ว่า “บ่ใจ้ เขา​เป๋น​คน​ขี้​จุ​ขี้​ล่าย”