Search form

ยอห์น 7:19

19โมเสส​ได้​หื้อ​บท​บัญญัติ​กับ​หมู่​ต้าน​บ่ใจ้​กา แต่​หมู่​ต้าน​ก็​บ่ได้​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​นั้น​สัก​คน แล้ว​จาใด​หมู่​ต้าน​เซาะ​หา​ตาง​ตี้​จะ​ฆ่า​เฮา​จ๋น​ได้”