Search form

ยอห์น 7:23

23ถ้า​วัน​สะบาโต​หมู่​ต้าน​ยัง​เยียะ​พิธี​สุหนัต​หื้อ​หละอ่อน​ป้อจาย​ได้ เปื้อ​บ่หื้อ​ผิด​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส แล้ว​หมู่​ต้าน​จะ​มา​โขด​เฮา​ตี้​เฮา​ฮักษา​คนๆ นึ่ง​หื้อ​หาย​เป๋น​ปกติ​ใน​วัน​สะบาโต​เยียะ​หยัง