Search form

ยอห์น 7:25

หมู่​คน​สงสัย​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระคริสต์

25บาง​คน​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​ถาม​กั๋น​ว่า “คน​นี้​บ่ใจ้​กา​ตี้​หมู่​ผู้​นำ​ฮิ​หา​ฮ่อม​จะ​ฆ่า