Search form

ยอห์น 7:4

4ย้อน​ว่า​คน​ตี้​ใค่​มี​จื้อ​เสียง​จะ​บ่เยียะ​อะหยัง​ใน​ตี้​ลับๆ กั๋น ไหนๆ อ้าย​ก็​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​หมู่​นี้​อยู่​แล้ว ก็​หื้อ​คน​ตึง​โลก​ฮู้​ไป​เลย​ก่า”