Search form

ยอห์น 8:11

11แม่ญิง​คน​นั้น​ก็​ตอบ​ว่า “บ่มี​เจ้า” แล้ว​พระเยซู​ก็​อู้​ว่า “เฮา​ก็​บ่ลงโต้ษ​เจ้า​เหมือน​กั๋น ไป​เต๊อะ แล้ว​ห้าม​เยียะ​บาป​แหม”