Search form

ยอห์น 8:12

พระเยซู​เป๋น​ความ​เป่งแจ้ง​ของ​โลก

12แล้ว​พระเยซู​ก็​อู้​กับ​คน​ตังหลาย​แหม​เตื้อ​ว่า “เฮา​เป๋น​ความ​เป่งแจ้ง​ของ​โลก คน​ตี้​ติดต๋าม​หลาม​ตวย​เฮา​มา​ก็​จะ​บ่เตียว​ใน​ความ​มืด แต่​จะ​มี​แสงแจ้ง​ตี้​ส่อง​นำ​จีวิต​ของ​เขา”