Search form

ยอห์น 8:19

19แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ถาม​ว่า “พระบิดา​ของ​ต้าน​อยู่​ตี้​ไหน” พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “หมู่​ต้าน​บ่ฮู้จัก​เฮา​กับ​บ่ฮู้จัก​พระบิดา​ของ​เฮา ถ้า​หมู่​ต้าน​ฮู้จัก​เฮา หมู่​ต้าน​ก็​จะ​ฮู้จัก​พระบิดา​ของ​เฮา​ตวย”