Search form

ยอห์น 8:26

26แต๊ๆ เฮา​มี​หลาย​เรื่อง​ตี้​จะ​ว่า​หื้อ​หมู่​ต้าน​กับ​ตัดสิน​ลงโต้ษ​หมู่​ต้าน แต่​เฮา​จะ​อู้​ก้า​เรื่อง​ตี้​เฮา​ได้​ยิน​จาก​พระองค์​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา​หื้อ​คน​ใน​โลก​ฟัง ย้อน​พระองค์​อู้​ความ​จริง”