Search form

ยอห์น 8:31

ความ​จริง​เยียะ​หื้อ​เฮา​มี​อิสระ

31พระเยซู​ก็​อู้​กับ​จาว​ยิว​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระองค์​ว่า “ถ้า​หมู่​ต้าน​ยึดถือ​ใน​กำ​สั่ง​สอน​ของ​เฮา หมู่​ต้าน​ก็​เป๋น​สาวก​ของ​เฮา​แต๊ๆ