Search form

ยอห์น 8:38

38เฮา​บอก​หมู่​ต้าน​เถิง​สิ่ง​ตี้​พระบิดา​ของ​เฮา​เยียะ​หื้อ​เฮา​หัน แต่​หมู่​ต้าน​ก็​เยียะ​สิ่ง​ตี้​ได้​ยิน​จาก​ป้อ​ของ​หมู่​ต้าน”