Search form

ยอห์น 8:40

40เฮา​เป๋น​คน​บอก​ความ​จริง​เถิง​สิ่ง​ตี้​เฮา​ได้ยิน​จาก​พระเจ้า แต่​หมู่​ต้าน​ก็​ฮิ​หา​ตาง​ตี้​จะ​ฆ่า​เฮา อับราฮัม​บ่เกย​เยียะ​จาอี้​เน่อ