Search form

ยอห์น 9:19

19แล้ว​ถาม​ว่า “ป้อจาย​คน​นี้​เป๋น​ลูกบ่าว​ของ​ต้าน​แม่น​ก่อ ตี้​ต้าน​บอก​ว่า​เขา​ต๋าบอด​ตั้งแต่​เกิด​นั้น แล้ว​เยียะ​หยัง​เขา​เถิง​ผ่อ​หัน​ได้”