Search form

ยอห์น 9:20

20ป้อ​แม่​ป้อจาย​คน​นี้​ก็​ตอบ​ว่า “เฮา​ฮู้​ว่า​ป้อจาย​คน​นี้​เป๋น​ลูกบ่าว​ของ​เฮา แล้ว​เฮา​ก็​ฮู้​ว่า เขา​ต๋า​บอด​ตั้งแต่​เกิด​แล้ว