Search form

ยอห์น 9:3

3พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “บ่ใจ้​บาป​ของ​เขา​กาว่า​ของ​ป้อ​แม่​เขา แต่​ตี้​ป้อจาย​คน​นี้​ต๋า​บอด​ก็​เปื้อ​คน​ตังหลาย​จะ​ได้​หัน​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเจ้า​ผ่าน​ตาง​จีวิต​ของ​เขา