Search form

ยอห์น 9:35

ต๋า​บอด​ฝ่าย​จิตวิญญาณ

35เมื่อ​พระเยซู​ได้​ยิน​ว่า​มี​อะหยัง​เกิด​ขึ้น​กับ​ป้อจาย​ตี้​เกย​ต๋า​บอด​คน​นั้น​พ่อง พระองค์​ก็​เลย​ไป​หา​เขา กับ​ถาม​เขา​ว่า “ต้าน​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​บุตรมนุษย์​กา”