Search form

ยอห์น 9:39

39แล้ว​พระเยซู​ก็​อู้​ว่า “เฮา​มา​เปื้อ​ตัดสิน​โลก​นี้ เปื้อ​หื้อ​คน​ต๋าบอด​ผ่อ​หัน​ได้ กับ​หื้อ​คน​ตี้​กึ๊ด​ว่า​ตั๋ว​เก่า​ผ่อ​หัน ก็​ก๋าย​เป๋น​ต๋า​บอด”