Search form

ยอห์น int

เถิง​แม้ว่า​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​บ่ได้​บอก​จื้อ​ของ​ผู้​เขียน​ไว้ แต่​คริสตจักร​สมัย​ยุค​แรก​ก็​ยอม​ฮับ​ว่า ผู้​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​คือ ยอห์น ใน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​มี​ก๋าน​อ้าง​เถิง “สาวก​ตี้​พระเยซู​ฮัก” หลาย​เตื้อ ผู้​เชี่ยว​ชาญ​ส่วน​ใหญ่​หัน​ว่า​หมาย​เถิง​ยอห์น ต้าน​ได้​อ้าง​เถิง​ตั๋ว​เก่า ยอห์น​เป๋น​ลูก​ของ​เศเบดี​กับ​เป๋น​อ้าย​ของ​ยากอบ ผู้​เชี่ยว​ชาญ​ส่วน​ใหญ่​กึ๊ด​ว่า​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​ได้​เขียน​หละหว่าง​ปี๋ ค.ศ. 85-96 หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​เป๋น​เล่ม​สุดต๊าย​ตี้​ได้​เขียน​ไว้

คน​ถือ​กั๋น​ว่า​ยอห์น​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​ขึ้น​ตี้​เมือง​เอเฟซัส ยอห์น​บอก​จุด​ประสงค์​ของ​ก๋าน​เขียน​นี้​ใน​บท​ตี้ 20:31 ไว้​ว่า “แต่​ตี้​ได้​เขียน​สิ่ง​หมู่​นี้​ลง​ไป​ก็​เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​เจื้อ​ว่า พระเยซู​เป๋น​พระคริสต์ คือ​พระบุตร​ของ​พระเจ้า และ​ถ้า​ใผ​วางใจ๋​พระองค์ ก็​จะ​มี​จีวิต​นิรันดร์” ต้าน​ได้​เขียน​เถิง​คน​ตี้​อยู่​นอก​ดินแดน​ปาเลสไตน์

หนังสือ​ข่าวดี​ตี้​ยอห์น​ได้​เขียน​นี้​ต่าง​กั๋น​จาก​หนังสือ​ข่าวดี​สาม​เล่ม​แรก โดย​ตี้​ยอห์น​บ่ได้​เล่า​เรื่อง​กำเผียบ​ของ​พระเยซู​เหมือน​สาม​เล่ม​ก่อน​หน้า​นี้ แตน​ตี้​จะ​เล่า​เกี่ยวกับ​กำเผียบ​ของ​พระเยซู ยอห์น​ได้​เล่า​เถิง​หมาย​สำคัญ​เจ็ด​อย่าง​ตี้​พระเยซู​เยียะ กับ​ได้​บันทึก​กำ​หลาย​กำ​ตี้​พระเยซู​อู้​เกี่ยว​กับ​พระองค์​เอง พระองค์​อู้​ว่า “เฮา​เป๋น” เจ้น “เฮา​เป๋น​ความ​เป่งแจ้ง​ของ​โลก” “เฮา​เป๋น​ตาง​นั้น เป๋น​ความ​จริง กับ​เป๋น​จีวิต” ใน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​ยัง​ได้​บันทึก​กำ​ของ​พระเยซู​ตี้​บ่มี​ใน​สาม​เล่ม​แรก หมาย​สำคัญ​ตึงหมด​ตี้​พระเยซู​เยียะ​กับ​กำ​ตี้​พระองค์​อู้​เถิง​พระองค์​เอง ตี้​ยอห์น​ได้​เขียน​บอก​ไว้​นั้น​ก็​แสดง​หื้อ​หัน​ว่า พระเยซู​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​แต๊ๆ