Search form

ยูดา 1:1

กำตั๊กตวาย​ของ​ยูดา

1จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ยูดาส ​ตี้​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระเยซู​คริสต์ กับ​เป๋น​น้อง​บ่าว​ของ​ยากอบ

เถิง​คน​ตังหลาย​ตี้​พระเจ้า​ฮ้อง​มา​หื้อ​เป๋น​คน​ตี้​พระเจ้า​พระบิดา​ฮัก กับ​เป๋น​คน​ตี้​พระเยซู​ได้​ปกปัก​ฮักษา​ไว้