Search form

ยูดา 1:19

19คน​หมู่​นี้​ละ ตี้​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​แตกแยก​กั๋น หมู่​เขา​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​คน​ใน​โลก​นี้ หมู่​เขา​บ่มี​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า