Search form

ยูดา 1:21

21หื้อ​ยึดมั่น​อยู่​ใน​ความ​ฮัก​ของ​พระเจ้า ใน​หละหว่าง​ตี้​หมู่​ต้าน​กอย​ถ้า​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา มา​โผด​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​จีวิต​นิรันดร์ ย้อน​ความ​เมตต๋า​ของ​พระองค์