Search form

ยูดา 1:3

เตื๋อน​หมู่​คน​ตี้​บ่ยำเก๋ง​พระเจ้า

3เปื้อน​ตี้​ฮัก​เหย ข้าพเจ้า​ตั้งใจ๋​ขนาด​ตี้​จะ​เขียน​เถิง​หมู่​ต้าน​เกี่ยวกับ​ความ​รอด​ตี้​เฮา​มี​ฮ่วม​กั๋น แต่​หัน​ว่า​จ๋ำเป๋น​ตี้​ข้าพเจ้า​จะ​ต้อง​เขียน​มา​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หมู่​ต้าน ใน​ก๋าน​ต่อสู้​เปื้อ​หลัก​ความ​เจื้อ​ตี้​พระเจ้า​ได้​มอบ​หื้อ​กับ​คน​ของ​พระองค์​เตื้อ​เดียว​สำหรับ​ตลอด​ไป