Search form

ยูดา 1:4

4ย้อน​มี​บาง​คน​ตี้​บ่ยำเก๋ง​พระเจ้า​ได้​ลัก​เข้า​มา​ใน​หมู่​เฮา หมู่​เขา​เป๋น​คน​ตี้​ถือ​เอา​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​มา​เป๋น​ข้ออ้าง​ใน​ก๋าน​ป่อย​ตั๋ว​ต๋าม​ตั๋ณหา กับ​ได้​ละ​ขว้าง​พระเยซู​คริสต์ ผู้​เป๋น​ตึง​เจ้านาย​ตึง​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​องค์​เดียว​ของ​เฮา​ไป พระคัมภีร์​ได้​เขียน​เถิง​คน​หมู่​นี้​ไว้​เมิน​มา​แล้ว​ว่า​หมู่​เขา​จะ​ต้อง​ได้ฮับ​โต้ษ​จาก​พระเจ้า