Search form

ยูดา 1:7

7ลอง​กึ๊ด​เถิง​เมือง​โสโดม เมือง​โกโมราห์​กับ​เมือง​ตุ๋ม​ใก้​ตุ๋ม​ฮิม​หมู่​นั้น​ลอ ก็​เป๋น​อย่าง​เดียว​กั๋น หมู่​เขา​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ กับ​ใจ๊​จีวิต​ผิด​เพศ พระเจ้า​จึง​ลงโต้ษ​หมู่​เขา​ไว้​ใน​ตี้​ตี้​มี​ไฟ​ไหม้​บ่ฮู้จัก​ดับ นี่​ก็​เป๋น​ตั๋วอย่าง​เอา​ไว้​เตื๋อน​หมู่​เฮา